Header image  
 
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
รายวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย
ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 1 – 3
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา  ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา  ง32101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา  ง33101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาสาระเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชา  ง31201  เทคโนโลยีสารสนเทศ  1               2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30281  การประกอบธุรกิจขนาดย่อม          2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30221  การประกอบอาหาร                        2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30261  เขียนแบบ                                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30267  ความร้อน แสง เสียง                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชา  ง32201  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2               2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง32225  โครงงานประดิษฐ์เศษวัสดุ             2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30281  การประกอบธุรกิจขนาดย่อม           2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30262  งานไม้                                           2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30221  การประกอบอาหาร                         2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30261  เขียนแบบ                                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30267  ความร้อน แสง เสียง                      2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30264  ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน                    2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา  ง33201  เทคโนโลยีสารสนเทศ  3                 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30226 โครงงานประดิษฐ์เศษวัสดุ                2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30281  การประกอบธุรกิจขนาดย่อม             2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30262  งานไม้                                             2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30221  การประกอบอาหาร                           2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30261  เขียนแบบ                                       2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30267  ความร้อน แสง เสียง                        2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30266  รีไซเคิล                                           2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30282  ธุรกิจในชีวิตประจำวัน                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30201  ออกแบบเว็บ                                   2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30223  ประดิษฐ์ของชำร่วย                          2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง30225  ขนมอบ                                            2 ชั่วโมง/สัปดาห์   
รายวิชา  ง30213  ช่างถ่ายภาพ                                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 1 – 3
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา  ง40101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1          2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง40102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2          2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา  ง40103  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3          2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง40104  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  4          2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา  ง40105  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5          2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง40106  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  6          2 ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาสาระเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา  ง41201  เทคโนโลยีสารสนเทศ  1                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง41202  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา  ง42203  เทคโนโลยีสารสนเทศ  1                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง42204  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา  ง43205  เทคโนโลยีสารสนเทศ  1                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชา  ง43206  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2                     2 ชั่วโมง/สัปดาห์