<--ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ... "กลุ่มบริหารทั่วไป"...  : โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม -->
  หน้าแรก  |  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  |  โครงสร้างบริหารงาน  | ปฏิทินปฏิบัติงาน  |  ข้อมูล/โครงการ/Best Practice

นายสุรชัย อนุมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

   เมนูหลัก  

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาของบุคคลฯ
งานประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

งานประชาสัมพันธ์ งานการศึกษา

งานโสตทัศนศึกษา
งานธนาคารโรงเรียน
งานวิทยุสื่อสาร
งานสวัสดิการ
การพัฒนาระบบดูแลเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
งานธุรการ
งานโภชนาการ
งานอนามัยโรงเรียน
งานยานพาหนะ
งานสำนักงาน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ

ท่านรองฯ เปิดงานศึกษาดูงานห้อง
สมุด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เลี้ยงส่งครูและนักการ
ผู้เกษียณอายุราชการ '55

ภาพอาคาร
สถานที่โรงเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ข้อ

•  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆได้

•  ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีกิริยามารยาท และแต่งกายถูกต้องเหมาะสม

•  ผู้เรียนมีสุขภาพดีและไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

•  ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี และเป็นผู้ตรงต่อเวลา

•  ผู้เรียนรู้คุณค่า และมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสมบัติ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ส่วนรวม

   
    ร่วมสวดพระอภิธรรมศพท่าน
เจ้าคุณ พระราชปริยัติโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราช
วรวิหาร ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เตรียมความพร้อมงานคืนสู่เหย้า สุวรรณารามวิทยาคม ทำบุญครบรอบ 61 ปี สุวรรณารามวิทยาคม เปิดโลกอัจฉริยะ '55
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศ
วัน ขึ้นปีใหม่ 2556
มอบเกีรติบัตรให้แก่คณะครู
โรงเรียนสุวรรณารามที่เข้าร่วมอรม
การ เขียนโปรแกรมด้วย ภาษา
Visual Basic 2010
มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ '55
ทำความสะอาดป้องกันหวัด 2009 ปรับปรุงห้องน้ำ นักเรียน
ปลูกต้นไม้ 2 ธันวาคม 2551 พ่นยากันยุงลาย
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ(เสนา-สมุทร) เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.1 กรุงเทพมหานคร ณ กองพันทหารสื่อสาร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 512/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร:02424-1671,02424-6873 :Webmaster by Anocha Utumsakulrat: <<email :nocha_spyred@hotmail.com>>