กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

   หน้าแรก  |  วิสัยทัศน์/พันธกิจ โครงสร้างบริหารงาน  |  ข้อมูล/โครงการ

 

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1 ม.3 และม.6 ในวันเสาร์ที่ 1ธ.ค. 55
ระหว่างเวลา 8.30 -12.00 น.

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.2 ม.4 และม.5 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 55
ระหว่างเวลา 8.30 -12.00 น.

" เียดี .... ีฬ่น.... น้กิ.... คุ็นลิ"
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1 และม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 55 ระหว่างเวลา 8.30 -11.30 น.ณ หอประชุมสุพรรณิการ์
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก
รอบ 3 เพื่อการพัฒนา
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1 ม.3 และม.6 ในวันเสาร์ที่ 1ธ.ค. 55
ระหว่างเวลา 8.30 -12.00 น.
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.2 ม.4 และม.5 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 55
ระหว่างเวลา 8.30 -12.00 น.

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1 และม.4 ในวัน
อาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 55 ระหว่างเวลา 8.30 -11.30 น.ณ หอประชุมสุพรรณิการ์

 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 55

คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ไปราชการตามโครงการศึกษาดูงานภายนอก โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม และองค์กร ที่เกี่ยวข้องขอเชิญชวน ผู้ปกครองศิษย์เก่า
ผู้มีเกียรติ และผู้อุปการะคุณทุกท่าน ร่วมงานทำบุญวันครบรอบ 60 ปี ส.ณ. และร่วม
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนา เทค โนโลยีการเรียน การสอน
ณ ร.ร. สุวรรณารามวิทยาคม วันเสาร์ที่
19 ก.พ. 54 เวลา 9.00-13.30 น.

 

นายถิรภัทร์ วรรณชาต

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนกลุ่มบริหาร
งบประมาณ

   เมนูหลัก  

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของโรงเรียน

งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ

งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ รายงานผลการใช้เงินผลการดำเนินงาน

งานระดมทรัพยากรและงานลงทุนเพื่อการศึกษา

งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในหน่วยงาน
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
งานบริหารการเงิน งานบัญชี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
 
แผนปฏิบัติการประจำปี '55

 

 

 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 512/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร:02424-1671,02424-6873 :Webmaster by Anocha Utumsakulrat: <<email ::nocha_spyred@hotmail.com>>