<--ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ...Welcome to Suwannaramwittayakom School...email : suwan_sch46@hotmail.com-->
นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
ทำเนียบบุคลากร
สารสนเทศประจำปี '56
สารสนเทศประจำปี '55
สารสนเทศประจำปี '54
สารสนเทศประจำปี '53
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2556

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ปี 55

ผลการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในรอบปี 52
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

" เรียนดี .....กีฬาเด่น.... เน้นกิจกรรม.... คุณธรรมเป็นเลิศ "

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
- ชั้น ม. 1 ม. 2 และ ม. 3 สอบวันที่ 21 ก.ค. 58 และ วันที่ 23 ก.ค. 58
- ชั้น ม. 4 ม. 5 และ ม. 6 สอบวันที่ 20,22 ก.ค. 58 และ วันที่ 24 ก.ค. 58
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาฟิสิกส์<<คลิก>>
  ไหว้ครูปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 มิ.ย. 2558
  แจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558 <<คลิก>>
  ประกาศรายชือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน <<คลิก>>

เปิดไฟล์เอกสารไม่ได้กรุณา Download Programs

พบกับพวกเราได้บน Facebook
โสตสารสนเทศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2558

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สอนมารยาทไทย ศูนย์พัฒนา วิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
โรงเรียนสุวรรณา รามวิทยา
คม สพท.กทม. 1

กิจกรรมวันหรรษาอาเซียน สุวรรณารามวิทยาคม 2558

กิจกรรมแห่เทียนจำนำ
พรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
และกิจกรรมเวียนเทียน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมอบรมคุณธรรม
เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต นัก
เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์
8 กรกฎาคม 2558

ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปีการศึกษา2558
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-
1 กรกฎาคม 2558

โครงการสรรพสามิต
สานสัมพันธ์ คืนความสุข
ให้สังคม ชุมชน และสิ่
งแวดล้อม 27 มิถุนายน 2558

งานวาระครบ 229 ปี ของสุนทรภู่ เพื่อยกย่องและ
สดุดีกวีเอกสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จัดการแข่งขันฟุตซอล
ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อ
ต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พิธีไหว้ครูประจำ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยินดีต้อนรับ คุณครู พิมณิชา พรหมมานต ในโอกาสที่ได้รับแต่ง
ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
29 พฤษภาคม 2558

ยินดีต้อนรับ คุณครูธงวุฒิ จันทร์เพชร ในโอกาสที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา
ศาสตร์ 20 พฤษภาคม 2558

ปฐมนิเทศ นักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 8 เมษายน 2558

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 31 มีนาคม 2558

คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนห้องเรียนพิเศษ( GEP) นักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมลงนามถวายพระพร และบรรเลงดนตรีถวายในหลวง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี 27 มีนาคม 2558

ค่ายพักแรมลูกเสือและ
เนตร นารีที่ไม่สามารถไป
ร่วม กิจกรรมภายนอกได้ ในระ หว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค. พ.ศ. 58 ณ ค่ายลูกเสือชั่ว
คราวร.ร.สุวรรณาราม
วิทยาคม

ค่าย SME IP SUWAN CAMP 2-4 มี.ค. 25 58

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2557

ฝ่ายบริหาร และคณะ
ครูกลุ่ม สาระภาษาต่างประ
เทศ ให้การต้อนรับคุณครู
สุอาภา กระปุกทอง ที่ย้ายมา
จากโรง
เรียนพระโขนงพิทยา
ลัย 27 กุมภาพันธ์ 2558

มอบรางวัลให้นักเรียนที่
เข้าแข่งขันภายนอกและราง
วัลนำเสนอโครงงาน IS
20 กุมภาพันธ์ 2558

วันเกียรติยศ ครบรอบสถาปนา 64 ปี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 2558

กิจกรรมส่งเสริมประชา
ธิปไตย เลือกตั้งประธาน
นักเรียน 18 กุมภาพันธ์
2558

งานธนาคารโรงเรียน มอบรางวัลประจำปีการศึกษา 2558

สพม 1 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ผลิตสื่อการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
12 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน นักเรียนชั้น ม.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
งานเปิดโลกอัจฉริยะ ONE CLASS ONE PROJECT สุวรรณารามวิทยาคม
23 ม.ค.2558

สพม 1 ประชุมผู้อำ
นวยการ โรงเรียนในสังกัด 67 โรงเรียน ครั้งที่ 1 / 2558 ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม

คุณกฤษณ์ เลิศสุวรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูที่ได้รับรางวัลในวัน
ครู 16 มกราคม 2558
กิจกรรมปีใหม่ครู และ
บุคลากร ร.ร.
สุวรรณา
รามวิทยาคม
ผ.อ. คณะครู บุคลากร และ นักเรียนร.ร.สุวรรณาราม
วิทยาคม
ต้อนรับ รองจริยา มหาเทียร

ผอ. วิธาน พรหมสินธุศักดิ์
มอบเกียรติบัตรให้ครูและน.ร.
ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขัน สวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ จัดโดยกรมการศาสนา กิจกรรมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชาประจำปี ๒๕๕๘ ณ เวทีสะท้อนธรรม ธรรมบันเทิง กรุงเทพมหานคร ฝึกสอนโดยพระครูปลัดเชิด ถิรปัญโญ วัดโพธินิมิต ควบคุมดูแลโดยครูจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฝึกซ้อมโดย ครูสุรจักดิ์ แก้วม่วง

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขัน การประกวดสวดมนต์แปล
ม. 1- ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขัน การประกวดละครประวัติศาสตร์
ม. 1- ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขัน การประกวด การแข่งขันประติมากรรม ม. 4- ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค

<< ปรับปรุงเมื่อ วันที่ ๒๑ ส.ค. '๕๘ >>