<--ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ...Welcome to Suwannaramwittayakom School...email : suwan_sch46@hotmail.com-->
นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
ทำเนียบบุคลากร
สารสนเทศประจำปี '54
สารสนเทศประจำปี '53
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2556

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ปี 55

ผลการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในรอบปี 52
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

แหล่งเรียนรู้ชุมชน (ต่อ)
มโนราห์ สุวรรณาราม
 
ลำตัดโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
นำแสดงโดยนักเรียน ชั้นม.6/4และ6/3 รุ่น47

 

 

" เรียนดี .....กีฬาเด่น.... เน้นกิจกรรม.... คุณธรรมเป็นเลิศ "


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558<<คลิก>>
  แจ้งประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558 <<คลิก>>
  ประกาศรายชือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน <<คลิก>>
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1/2558 <<คลิก>>

  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นทางวิชาการ ( GIFTED Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบ 2 <<คลิก>>
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นทางวิชาการ ( GIFTED Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 <<คลิก>>

"โรงเรียนสุวรรณวิทยาคม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2558 สนใจติดต่อสอบถาม โทร. 02-4241671 ต่อ 107 รับใบสมัครฟรี! ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558


<<สำหรับนักเรียนม.1 คลิก>> <<สำหรับนักเรียนม.4 คลิก>>

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ (ค่าย IP) ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2558 ณ คำแสดรีสอร์ท กาญจนบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิชาการ ( GIFTED Education Program)

เปิดไฟล์เอกสารไม่ได้กรุณา Download Programs

 

พบกับพวกเราได้บน Facebook
โสตสารสนเทศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

 
  พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 31 มีนาคม 2558

คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนห้องเรียนพิเศษ( GEP) นักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมลงนามถวายพระพร และบรรเลงดนตรีถวายในหลวง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี 27 มีนาคม 2558

ค่ายพักแรมลูกเสือและ
เนตร นารีที่ไม่สามารถไป
ร่วม กิจกรรมภายนอกได้ ในระ หว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค. พ.ศ. 58 ณ ค่ายลูกเสือชั่ว
คราวร.ร.สุวรรณาราม
วิทยาคม

ค่าย SME IP SUWAN CAMP 2-4 มี.ค. 25 58

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2557

ฝ่ายบริหาร และคณะ
ครูกลุ่ม สาระภาษาต่างประ
เทศ ให้การต้อนรับคุณครู
สุอาภา กระปุกทอง ที่ย้ายมา
จากโรง
เรียนพระโขนงพิทยา
ลัย 27 กุมภาพันธ์ 2558

มอบรางวัลให้นักเรียนที่
เข้าแข่งขันภายนอกและราง
วัลนำเสนอโครงงาน IS
20 กุมภาพันธ์ 2558

วันเกียรติยศ ครบรอบสถาปนา 64 ปี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 2558

กิจกรรมส่งเสริมประชา
ธิปไตย เลือกตั้งประธาน
นักเรียน 18 กุมภาพันธ์
2558

งานธนาคารโรงเรียน มอบรางวัลประจำปีการศึกษา 2557

สพม 1 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ผลิตสื่อการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
12 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน นักเรียนชั้น ม.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
งานเปิดโลกอัจฉริยะ ONE CLASS ONE PROJECT สุวรรณารามวิทยาคม
23 ม.ค.2558

สพม 1 ประชุมผู้อำ
นวยการ โรงเรียนในสังกัด 67 โรงเรียน ครั้งที่ 1 / 2558 ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม

คุณกฤษณ์ เลิศสุวรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูที่ได้รับรางวัลในวัน
ครู 16 มกราคม 2558
กิจกรรมปีใหม่ครู และ
บุคลากร ร.ร.
สุวรรณา
รามวิทยาคม
ผ.อ. คณะครู บุคลากร และ นักเรียนร.ร.สุวรรณาราม
วิทยาคม
ต้อนรับ รองจริยา มหาเทียร

ผอ. วิธาน พรหมสินธุศักดิ์
มอบเกียรติบัตรให้ครูและน.ร.
ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม

คณะครู บุคลากร และ
นักเรียน ร.ร.
สุวรรณาราม
วิทยาคมทำบุญใส่บาตรเนื่อง
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557

ผอ.วิธาน พรหมสินธุศักดิ์
เปิดงานสวัสดีปีใหม่ 2558
มีการแสดงดนตรี และจับ
ฉลากของขวัญให้นักเรียน
30 ธันวาคม 2557

สุพรรริการ์เกมส์ 2557
29-30 ธันวาคม 2557

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2557

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนำแจกันดอกไม้
ไปถวาย และลงนามถวาย
พระพร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 15 ธ.ค. 2557

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
4 ธ.ค. 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา
ษาต่างประเทศ แข่งขันเปิด
ศัพท์ ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น 4 ธ.ค. 2557

นิทรรศการวันเอดส์โลก'57
1 ธันวาคม 2557

คณะครู บุคลากร และ
นักเรียน ร.ร.สุวรรณาราม
วิทยาคม
จัดเลี้ยงต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการวิธาน
พรหมสินธุศักดิ์ ในโอกาสที่
มาดำรงตำแหน่ง ผ.อ.โรง
เรียน 25 พ.ย.2557

ผอ.จักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล
และรองผอ.สถาพร รัตนสกล
กล่าวอำลานักเรียนในโอกาส
ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำ
แหน่ง ผอ.โรงเรียนวัดราชโอ
รส และ รองผอ.โรงเรียน
สตรีวัดระฆัง 20 พ.ย 2557

สอบธรรมศึกษาสนาม
หลวง ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 พ.ย. 2557

กิจกรรมประกวดกระทง 2557

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่2_2557
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระ
ราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

คณะครู บุคลากร นักเรียน ร.ร.สุวรรณาราม
วิทยาคม ร่วม งานกฐินพระ
ราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร บันทึกภาพ
พิธีการโดย คุณูครุจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม

โครงการทัศนศึกษาและ
ดูงานของนักเรียนและครู
ณ ประเทศสิงคโปร์-มาเลเซีย
13-17 ต.ค. 2557

งานเกษียณ
อายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี2557

อบรมนร.แกนนำเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
1 ต.ค. 2557

พิธีมุฑิตาจิตเกษียณ
อายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี2557

แสดงความยินดีใน
โอกาสที่ คุณครูณัฎฐนิธ
กาลพัฒน์ และ คุณครู
ูวิเชียร สุขจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษา 17 กันยายน 2557

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย สุวรรณาราวิทยาคม
13 ก.ย. 57

โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม ศึกษาดูงาน IP
12 ก.ย.57
งานธนาคารร.ร.มอบ
รางวัล ให้กับนักเรียน

ส.ณ.วิชาการ 57

กิจกรรมงาน วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคมมอบแท็บเล็ต
ให้นักเรียน ม .2
7 ส ค 57

"วันผู้ปกครองพบครูที่ ี่ปรึกษาของลุูก"
3 สิงหาคม 2557

สนามสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA 2 สิงหาคม 57

"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

"กิจกรรมสร้างเครื่องร่อน
เครื่องบินพลังยางรุ่นที่ 3 "
29 กรกฎาคม 2557

ครูสังคม สพม. 1 พัฒนาการขับเคลื่อนผู้เรียน ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ตาม นโยบาย คสช.

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
2557

อบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนระ ดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา
2557
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนระ ดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา
2557
พิธีวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 2557

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 2557

วันสุนทรภู่ 2557 วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2557 นิทรรศการศิลปะ 2557 คณะครู บุคลากร นักเรียน ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ถวายพุ่มดอกไม้เป็นพุมธบูชา วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
19 มิถุนายน 2557
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในกิจกรรมต่างๆ ณ สนาม
หน้าเสาธง 6 มิถุนายน 2557

พิธีีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2557
ชมหุ่นละครเล็ก "หนุมานชาญสมร" จากคณะ
โจ หลุยส์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/ 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”.
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
รองผอ.วิชาการประชุม
ผูู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือนร. ที่มีปัญหาทางการเรียน
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่31 มีนาคม 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่31 มีนาคม 2557
บรรยากาศการหาเสียง
เลือกตั้งประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้อำนวยมอบรางวัล
ให้กับ ห้องเรียนเรียนที่ชนะ การแข่งขัน การประกวด
โครงงาน ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเตรียม
สอบ O-net

กิจกรรม เปิดโลก
อัจฉริยะ ' 56 เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2557
นักเรียนและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ในเช้าวันที่ 3 ม.ค. 57
เนื่องใน
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ '57
สุพรรณิการ์เกมส์'56 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขัน การประกวดสวดมนต์แปล
ม. 1- ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขัน การประกวดละครประวัติศาสตร์
ม. 1- ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขัน การประกวด การแข่งขันประติมากรรม ม. 4- ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาคค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1
ณ ค่ายท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2
ณ ค่ายอู่ทองสักทอง จ.สุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3
ณ ค่ายเสาวลักษณ์ สระบุรี
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557

ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์ความรู้กลุ่มสาระฯ

ห้องวัฒนธรรมไทย
 
ถนนสายวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ
ห้องเรียนสีเขียว

 
<< ปรับปรุงเมื่อ วันที่ ๒๙ เม.ย. '๕๘>>
 
สมาคมศิษย์เก่า