<--ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ...Welcome to Suwannaramwittayakom School...email : suwan_sch46@hotmail.com-->
นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
ทำเนียบบุคลากร
สารสนเทศประจำปี '57
สารสนเทศประจำปี '56
สารสนเทศประจำปี '55
สารสนเทศประจำปี '54
สารสนเทศประจำปี '53

 

 

" เรียนดี .....กีฬาเด่น.... เน้นกิจกรรม.... คุณธรรมเป็นเลิศ "

งานเปิดโลกอัจฉริยะ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม วันที่ 15 ม.ค.59
- กำหนดการจัดงานเปิดโลกอัจฉริยะ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
- ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ในงานเปิดโลกอัจฉริยะ
<<คลิก>>

แบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็น "ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมจัดดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
- ชั้น ม. 1 ม. 2 และ ม. 3 สอบวันที่ 22 ธ.ค. 58 และ วันที่ 24 ธ.ค. 58
- ชั้น ม. 4 ม. 5 และ ม. 6 สอบวันที่ 18,21 และ วันที่ 23 ธ.ค. 58
  แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ปีการศึกษา 2558 <<คลิก>>
  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขอแจ้งประกาศ เรื่อง " รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ" จำนวน 1 อัตรา
<<คลิก>>
  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขอแจ้งประกาศ เรื่อง " ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์" <<คลิก>>
  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 58 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์
-ม.1 ม.5 และ ม. 6 เวลา 08.30 น.
-ม.2 ม.3 และ ม.4 เวลา 12.30 น.
 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค. 2558 -ชั้น ม.1 ณ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี -ชั้นม.2 ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี -ชั้น ม.3 ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
 
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขอแจ้งประกาศ เรื่อง " รับสมัครครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์" จำนวน 1 อัตรา <<คลิก>>
 
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2558. ภาคเรียนที่ 2
 
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขอแจ้งประกาศ เรื่อง " รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย" จำนวน 1 อัตรา <<คลิก>> กรอกใบสมัครได้ที่นี่
เปิดไฟล์เอกสารไม่ได้กรุณา Download Programs

ดาวน์โหลดรูปภาพได้บน Facebook
Suwannaram photo gallery
โสตสารสนเทศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

     

ผอ.ไสว บรรณาลัย
ผอ.ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน
นำคณะครูเยี่ยมชม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ผอ.ลักขณา เจริญแพทย์ ผอ.ร.ร.มัธยมวัดดุสิตตาราม
และ ผอ.วีระ เจนชัย ผอ.ร.ร.วัดบวรมงคล เยี่ยมสนามสอบ
O-NET ม. 3

Pre O-NET ม.3
วันที่ 21 มกราคม 2559

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานเปิดโลกอัจฉริยะ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 15 มกราคม 2559
ผอ.วิธาน พรหมสินธุศักดิ์
อ่านสาสน์วันเด็กแห่ง
ชาติและเปิดงานวันเด็ก
และปีใหม่แก่นักเรียน
7 มกราคม 2559
ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2559 พิธีปิด
กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ 58
พิธีเปิด
กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ 58
"คืนสู่เหย้า ชาวฟ้าแดง 58"
19 ธันวาคม 2558
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
4 ธันวาคม 2558
วันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2558 ยินดีต้อนรับ
คุณครูศิวาวุฒิ รัตนะ ณ ห้องบุษราคัม 30 พฤศจิกายน 2558
ผอ.วิธาน พรหมสินธุศักดิ์ นำคณะครู นักเรียนถวาย
กระทงที่วัดสุวรรณาราม
ราชวรวิหาร
25 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมการประกวด
ประดิษฐ์กระทง ปีการศึกษา
2558
พิธีถวายราชสดุดี
และวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 65
ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

งานปรีดิ์เปรมเกษม
เกษียณ สุวรรณารามวิทยาคม 29 กันยายน 2558

อบรมขยายผ ล Train The Trainer ในโครง
การพัฒนา คุณภาพการ
ศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสาร
สนเทศ (DLIT) ปี 2558 สพท.กทม.1 กลุ่ม 3 และ 4 ณ ห้องบุษราคัม โรงเรียน
สุวรรรณา รามวิทยาคม
ระหว่างวันที่
24-25 กันยายน 2558

พิธีมุทิตาคุณครู และนัก
การที่เกษียณ อายุราชการ
ในปี พ.ศ. 2558

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เ รียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ GAT ประจำปีการศึกษา 2558 17 -18 กันยายน 2558

มอบเหรียญรางวัลแ ละเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ชนะเลิศการแข ่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 17 กันยายน 2558

พระราชปริยัติเวที
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ราชวรวิหาร มอบเกียรติบัตร
และทุนการศึกษาให้แก่นร.
ที่สอบธรรมศึกษา เอก โท ตรี
ได้ เมื่อ 17 กันยายน 2558

รับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จาก
สพท.กทม. 1 วันที่ 15 กันยายน 2558

รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
ศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) จากสำ
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1วันที่ 14 กันยายน 2558

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom Meeting ) ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม วันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2558

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2558

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สอนมารยาทไทย ศูนย์พัฒนา วิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
โรงเรียนสุวรรณา รามวิทยา
คม สพท.กทม. 1

กิจกรรมวันหรรษาอาเซียน สุวรรณารามวิทยาคม 2558

กิจกรรมแห่เทียนจำนำ
พรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
และกิจกรรมเวียนเทียน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมอบรมคุณธรรม
เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต นัก
เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์
8 กรกฎาคม 2558

ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจำปีการศึกษา2558
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-
1 กรกฎาคม 2558

โครงการสรรพสามิต
สานสัมพันธ์ คืนความสุข
ให้สังคม ชุมชน และสิ่
งแวดล้อม 27 มิถุนายน 2558

งานวาระครบ 229 ปี ของสุนทรภู่ เพื่อยกย่องและ
สดุดีกวีเอกสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จัดการแข่งขันฟุตซอล
ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อ
ต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พิธีไหว้ครูประจำ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยินดีต้อนรับ คุณครู พิมณิชา พรหมมานต ในโอกาสที่ได้รับแต่ง
ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
29 พฤษภาคม 2558

ยินดีต้อนรับ คุณครูธงวุฒิ จันทร์เพชร ในโอกาสที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา
ศาสตร์ 20 พฤษภาคม 2558

ปฐมนิเทศ นักเรียน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 8 เมษายน 2558

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 31 มีนาคม 2558

คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนห้องเรียนพิเศษ( GEP) นักเรียนวงโยธวาทิต ร่วมลงนามถวายพระพร และบรรเลงดนตรีถวายในหลวง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี 27 มีนาคม 2558

ค่ายพักแรมลูกเสือและ
เนตร นารีที่ไม่สามารถไป
ร่วม กิจกรรมภายนอกได้ ในระ หว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค. พ.ศ. 58 ณ ค่ายลูกเสือชั่ว
คราวร.ร.สุวรรณาราม
วิทยาคม

ค่าย SME IP SUWAN CAMP 2-4 มี.ค. 25 58

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2557

ฝ่ายบริหาร และคณะ
ครูกลุ่ม สาระภาษาต่างประ
เทศ ให้การต้อนรับคุณครู
สุอาภา กระปุกทอง ที่ย้ายมา
จากโรง
เรียนพระโขนงพิทยา
ลัย 27 กุมภาพันธ์ 2558

มอบรางวัลให้นักเรียนที่
เข้าแข่งขันภายนอกและราง
วัลนำเสนอโครงงาน IS
20 กุมภาพันธ์ 2558

วันเกียรติยศ ครบรอบสถาปนา 64 ปี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 2558

กิจกรรมส่งเสริมประชา
ธิปไตย เลือกตั้งประธาน
นักเรียน 18 กุมภาพันธ์
2558

งานธนาคารโรงเรียน มอบรางวัลประจำปีการศึกษา 2558

สพม 1 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ผลิตสื่อการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
12 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน นักเรียนชั้น ม.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
งานเปิดโลกอัจฉริยะ ONE CLASS ONE PROJECT สุวรรณารามวิทยาคม
23 ม.ค.2558

สพม 1 ประชุมผู้อำ
นวยการ โรงเรียนในสังกัด 67 โรงเรียน ครั้งที่ 1 / 2558 ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม

คุณกฤษณ์ เลิศสุวรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถาน
ศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบ
ทุนการศึกษา ปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูที่ได้รับรางวัลในวัน
ครู 16 มกราคม 2558
กิจกรรมปีใหม่ครู และ
บุคลากร ร.ร.
สุวรรณา
รามวิทยาคม
ผ.อ. คณะครู บุคลากร และ นักเรียนร.ร.สุวรรณาราม
วิทยาคม
ต้อนรับ รองจริยา มหาเทียร

ผอ. วิธาน พรหมสินธุศักดิ์
มอบเกียรติบัตรให้ครูและน.ร.
ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขัน สวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ จัดโดยกรมการศาสนา กิจกรรมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชาประจำปี ๒๕๕๘ ณ เวทีสะท้อนธรรม ธรรมบันเทิง กรุงเทพมหานคร ฝึกสอนโดยพระครูปลัดเชิด ถิรปัญโญ วัดโพธินิมิต ควบคุมดูแลโดยครูจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฝึกซ้อมโดย ครูสุรจักดิ์ แก้วม่วง

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขัน การประกวดสวดมนต์แปล
ม. 1- ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขัน การประกวดละครประวัติศาสตร์
ม. 1- ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค


โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ในการแข่งขัน การประกวด การแข่งขันประติมากรรม ม. 4- ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาค

<< ปรับปรุงเมื่อ วันที่ ๒๘ ม.ค. '๕๙>>