นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล
ทำเนียบบุคลากร
สารสนเทศประจำปี '54
สารสนเทศประจำปี '53
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2556

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ปี 55

ผลการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในรอบปี 52
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

แหล่งเรียนรู้ชุมชน (ต่อ)
 มโนราห์ สุวรรณาราม
 
ลำตัดโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
นำแสดงโดยนักเรียน ชั้นม.6/4และ6/3 รุ่น47

 

 
          <--ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ...Welcome to Suwannaramwittayakom School...email : suwan_sch46@hotmail.com-->

" เรียนดี .....กีฬาเด่น.... เน้นกิจกรรม.... คุณธรรมเป็นเลิศ "

- ตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เปิดไฟล์เอกสารไม่ได้กรุณา Download Programs

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะครู และนักเรียนได้ต้อนรับ นางสาวขวัญหล้า เกตุฉิม ครู
ูย้ายจาก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นายธนกฤต พิมพ์ทอง นางสาวชุลีพร รื่นเริง นายรังสรรค์ สมอารีย์ ครูบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนสุวรรณาราม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

รองผู้อำนวยการและ คณะครู ร.ร นมร.สว จำนวนหนึ่ง ได้เดินทางส่ง คุณครูขวัญหล้า เกตุฉิม เนื่องในโอกาส ย้ายราชการ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะครู และนักเรียนได้ต้อนรับ นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุวรรณาราม วิทยาคม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557


   

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
คณะครู และนักเรียนได้ต้อนรับ
นางวันวิศาข์ ผลหมู่
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม และ พิธีอำลา
นายถิรภัทร์ วรรณชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร
งบประมาณ ย้ายรับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

 

 

 
 

ผอ.จักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล
และรองผอ.สถาพร รัตนสกล
กล่าวอำลานักเรียนในโอกาส
ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำ
แหน่ง ผอ.โรงเรียนวัดราชโอ
รส และ รองผอ.โรงเรียน
สตรีวัดระฆัง ๒๐ พ.ย ๒๕๕๗

สอบธรรมศึกษาสนาม
หลวง ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 พ.ย. 2557

กิจกรรมประกวดกระทง 2557

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่2_2557
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระ
ราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

คณะครู บุคลากร นักเรียน ร.ร.สุวรรณาราม
วิทยาคม ร่วม งานกฐินพระ
ราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร บันทึกภาพ
พิธีการโดย คุณูครุจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม

โครงการทัศนศึกษาและ
ดูงานของนักเรียนและครู
ณ ประเทศสิงคโปร์-มาเลเซีย
13-17 ต.ค. 2557

งานเกษียณ
อายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี2557

อบรมนร.แกนนำเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
1 ต.ค. 2557

พิธีมุฑิตาจิตเกษียณ
อายุราชการ ข้าราชการครู ประจำปี2557

แสดงความยินดีใน
โอกาสที่ คุณครูณัฎฐนิธ
กาลพัฒน์ และ คุณครู
ูวิเชียร สุขจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษา 17 กันยายน 2557

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย สุวรรณาราวิทยาคม
13 ก.ย. 57

โรงเรียนดอนไพล
พิทยาคม ศึกษาดูงาน IP
12 ก.ย.57
งานธนาคารร.ร.มอบ
รางวัล ให้กับนักเรียน

ส.ณ.วิชาการ 57

กิจกรรมงาน วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคมมอบแท็บเล็ต
ให้นักเรียน ม .2
7 ส ค 57

"วันผู้ปกครองพบครูที่ ี่ปรึกษาของลุูก"
3 สิงหาคม 2557

สนามสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA 2 สิงหาคม 57

"วันภาษาไทยแห่งชาติ"

"กิจกรรมสร้างเครื่องร่อน
เครื่องบินพลังยางรุ่นที่ 3 "
29 กรกฎาคม 2557

ครูสังคม สพม. 1 พัฒนาการขับเคลื่อนผู้เรียน ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ตาม นโยบาย คสช.

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
2557

อบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนระ ดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา
2557
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนระ ดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา
2557
พิธีวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 2557

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 2557

วันสุนทรภู่ 2557 วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2557 นิทรรศการศิลปะ 2557 คณะครู บุคลากร นักเรียน ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ถวายพุ่มดอกไม้เป็นพุมธบูชา วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
19 มิถุนายน 2557
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในกิจกรรมต่างๆ ณ สนาม
หน้าเสาธง 6 มิถุนายน 2557

พิธีีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2557
ชมหุ่นละครเล็ก "หนุมานชาญสมร" จากคณะ
โจ หลุยส์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/ 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2557 “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”.
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
รองผอ.วิชาการประชุม
ผูู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือนร. ที่มีปัญหาทางการเรียน
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่31 มีนาคม 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่31 มีนาคม 2557
บรรยากาศการหาเสียง
เลือกตั้งประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้อำนวยมอบรางวัล
ให้กับ ห้องเรียนเรียนที่ชนะ การแข่งขัน การประกวด
โครงงาน ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเตรียม
สอบ O-net

กิจกรรม เปิดโลก
อัจฉริยะ ' 56 เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2557
นักเรียนและบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ในเช้าวันที่ 3 ม.ค. 57
เนื่องใน
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ '57
สุพรรณิการ์เกมส์'56 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
ท่านผู้อำนวยการจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล มอบเกียรติบัตร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กรุงเทพมหานคร รางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
3 ธันวาคม 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
โครงการรักษ์ภาษา ครั้งที่ 6 "เทิดพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราชา"
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นร เข้าแข่ง น.ส.รุจิลดา ศิริเมตตานนท์
น.ส.วรรณิดา หมายมั่น,น.ส. ณัฐมน เตื่อยตุ่น,น.ส. ประติมากร อินต๊ะคำ,
น.ส.เบญจวรรณ เปริทัด ฝึกซ้อมโดยพระวัดสุวรรณ ดร.พระทนุทัท นาสิงห์
คุณูครุจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม และคุณครูกำไล สุวรรณนิตย์

มหาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ส่วนงานโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ . ศ. 2556 ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหารเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวคำ
อาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และรางวัลชมเชย ระดับชั้นม.ต้น การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคสงฆ์ ภาค 1

. ปลาย 1. นางสาวรุจิลดา ศิริเมตตานนท์ 2. นางสาวณัฐมน เตื่อยตุ่น 3. นางสาวอัมพร พิมพ์ประดิษฐ์
4. นางสาวเมษยาพร โพธิระ 5. นางสาวเบญจวรรณ ทัดอยู่ 6. นางสาววรรณิดา มั่นหมาย
7. นางสาวสโรชา เพียมหงษ์
. ต้น 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์ บัวภู่ 2. เด็กหญิงสุดาพร สุขวุฒิชัย 3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์ บัวภู่
4. เด็กหญิงนริศรา เกี๋ยงแก้ว 5. เด็กหญิงวราทิพย์ สิงสีทา 6. เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาเรือง
7. เด็กหญิงศศินภา แดงวิบูลย์

งานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม2556 ณ วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กรุงเทพ กิจกรรมสวดมนต์หมูทำนองสรภัญญะ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับรางวังรองชนะเลิศอันดับที่ 9 ได้คะแนนทั้งหมด 238 คะแนน จากโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 27 โรงเรียน

อาจารย์จุรีย์พร ด้วงชอุ่ม ได้รับโล่เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาดีเด่น

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/5 , 4/6 ได้รับโล่สวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ 50 คน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหารในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันที่ 20-22 กรกฏาคม 2556

นาย แมน คล้ายสุวรรณ นักเรียนชั้น ม. 6/3 แข่งขันวาดภาพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา นางสาว ภัทราวรรณ นักเรียนชั้น ม. 4/6 แข่งขันวาดภาพได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมชายในการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เมืองแพร่เกมส์" ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2556
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา "สพฐ เกมส์ 2555 " ครั้งที่ 2 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 21 - 28 มกราคม 2556 ณ จ. นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปณิตา อินทร์ทิพย์ นายศรัญญู ส่งเจริญทรัพย์ และ นายอภิเดช โพธิ์ทอง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนน 82 ลำดับที่ 10 จากกิจกรรมการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม. 4- ม.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกัญญา มัณยานนท์ นางสาวชวิศา วิสัยแสวง นางสาวณัฐมน เตื่อยตุ่น นางสาวธนพร พึ่งแย้ม นางสาวประติมากร อินต๊ะคำ นางสาวรุจิลดา ศิริเมตตานนท์ นางสาววรรณิดา มั่นหมาย
นางสาวสโรชา เทียมหงษ์ นางสาวอัมพร พิมประดิษฐ์ และ นางสาวเมษยาพร โพธิระ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนน 90.4 ลำดับที่ 21 จากกิจกรรมการแข่งขัน สวดมนต์แปล ม. 4- ม.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี กับ นาย อรรถกร เนียมเนตร
ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนน 84.3 ลำดับที่ 5 จากกิจกรรมการแข่งขัน ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนน 83 ลำดับที่ 7 จากกิจกรรมการแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2555

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองทีมชาย อายุ 18 ปี มีทีมกีฬาเปตองเข้าแข่งขันด้วย 12 ทีม ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายคัมภีร์ มูลผง
ที่ได้รับ คัดเลือกเป็น "อนุชนชาวนาดีเด่น" เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยข้าว ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

แสดงความยินดีกับนักเรียน ม. 6 สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 (Admissions 2555)
>> ดูรายชื่อได้ที่นี่
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับนาย มนต์ เกิดเจริญ นาย วรเมธ สิงห์แก้ว และ นาย จิรวัฒน์ คุ้มภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬานักเรียน สพฐ. เกมกีฬาเปตองประเภททีมชาย 3 คน ปี 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี (คลิ๊ก)
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับนายแมน คล้ายสุวรรณ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทร้อยกรอง <คลิก> และนางสาวศิวพร หน่องพงศ์ , นางสาววิรากร รุตต์โชต นางสาวอรสิริ สิงห์สุวรรณ , นางสาววลัย วิภาภรณ์พรรณ นางสาวสุรีย์มาศ ไม้งาม การแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ การแข่งขันประเภทต้นเสียงนำรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๓ ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จากการประกวด
คำขวัญและบทรอยกรองส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเนื่องในกิจกรรม .ณ.รลัต้ัยาเสพติด
 

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1
ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร ตำบลห้วยลึก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2
ณ ค่ายลูกเสือพนิดา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3
ณ ค่ายลูกเสือวังแก้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556

 

การแข่งขันการสร้างแบบจำลองวิชาบุกเบิก
ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3วันที่ 6-8 ก.พ. 56 ณกองพันทหารสื่อสาร หมู่ที่ 1 ถนนจรดลศึกษา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2555

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2554

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2554

 

กิจกรรมบูรณาการ SUWAN.E.M.S.CAMP 2011 ณ.ครองทราย รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์ความรู้กลุ่มสาระฯ

ห้องวัฒนธรรมไทย
 
ถนนสายวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ
ห้องเรียนสีเขียว

 
<< ปรับปรุงเมื่อ วันที่ ๒๒ พ.ย. '๕๗ >>
 
สมาคมศิษย์เก่า