<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.1 ..... ---->

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ลำดับที่

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

มิถุนายน 2494

นายพงษ์ แสงทอง

ครูใหญ่

2

17 ตุลาคม 2494

นายเตื่อม ตุงคะนาค

ครูใหญ่

3

15 มิถุนายน 2499

นายไพบูลย์ วิสุตกุล

ครูใหญ่

4

30 ตุลาคม 2500

นายถิ่น รัติกนก

ครูใหญ่

5

30 มิถุนายน 2503

นางอนงค์ คงคาเพ็ชร

ครูใหญ่

6

17 ธันวาคม 2504

นางสาวรัญจวน อินทรกำแหง

ครูใหญ่

7

12 เมษายน 2505

นางจงกล วิทยาธิกรณศักดิ์

ครูใหญ่

8

9 พฤษภาคม 2516

นางดุษณี แก้วกำเนิด

อาจารย์ใหญ่

9

22 สิงหาคม 2518

นางดุษณี แก้วกำเนิด

ผู้อำนวยการ

10

27 มิถุนายน 2520

นางลออศรี ชุมวรชาต

ผู้อำนวยการ

11

28 พฤศจิกายน 2521

นางประพัทธ์ ยุทธสารประสิทธิ์

ผู้อำนวยการ

12

1 ตุลาคม 2533

นายสุชาติ ไชยมะโน

ผู้อำนวยการ

13

5 พฤศจิกายน 2539

นายสุธน จุลโมกข์

ผู้อำนวยการ

14

4 มกราคม 2542

นายจงอาง กล้องเจริญ

ผู้อำนวยการ

15

6 พฤศจิกายน 2543

นายพนัส พัฒนรัฐ

ผู้อำนวยการ

16

12 ธันวาคม 2545

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก

ผู้อำนวยการ

17

17 กันยายน 2547

นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม

ผู้อำนวยการ

18

14 พฤศจิกายน 2549

ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ สรณารักษ์

ผู้อำนวยการ

19

26 มกราคม 2554

นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล

ผู้อำนวยการ

20

25 พฤศจิกายน 2557

นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์

ผู้อำนวยการ