<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.1 ..... ---->

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ลำดับที่

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

 

1

 

มิถุนายน 2494

 

นายพงษ์ แสงทอง

 

ครูใหญ่

2
17 ตุลาคม 2494
นายเตื่อม ตุงคะนาค

ครูใหญ่

 

3
15 มิถุนายน 2499
นายไพบูลย์ วิสุตกุล

ครูใหญ่

 

4
30 ตุลาคม 2500
นายถิ่น รัติกนก

ครูใหญ่

 

5
30 มิถุนายน 2503
นางอนงค์ คงคาเพ็ชร

ครูใหญ่

 

6
17 ธันวาคม 2504
นางสาวรัญจวน อินทรกำแหง

ครูใหญ่

 

7
12 เมษายน 2505
นางจงกล วิทยาธิกรณศักดิ์

ครูใหญ่

 

8
9 พฤษภาคม 2516
นางดุษณี แก้วกำเนิด

อาจารย์ใหญ่

 

9
22 สิงหาคม 2518
นางดุษณี แก้วกำเนิด

ผู้อำนวยการ

 

10
27 มิถุนายน 2520
นางลออศรี ชุมวรชาต

ผู้อำนวยการ

 

11
28 พฤศจิกายน 2521
นางประพัทธ์ ยุทธสารประสิทธิ์

ผู้อำนวยการ

 

12
1 ตุลาคม 2533
นายสุชาติ ไชยมะโน

ผู้อำนวยการ

 

13
5 พฤศจิกายน 2539
นายสุธน จุลโมกข์

ผู้อำนวยการ

 

14
4 มกราคม 2542
นายจงอาง กล้องเจริญ

ผู้อำนวยการ

 

15
6 พฤศจิกายน 2543
นายพนัส พัฒนรัฐ

ผู้อำนวยการ

 

16
12 ธันวาคม 2545
นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก

ผู้อำนวยการ

 

17
17 กันยายน 2547
นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม

ผู้อำนวยการ

 

14 พฤศจิกายน 2549
ว่าที่ร้อยตรี สุวิทย์ สรณารักษ์

ผู้อำนวยการ

 

19
26 มกราคม 2554
นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล
ผู้อำนวยการ
20
นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
ผู้อำนวยการ